La cistella és buida
Més venuts
TRICLOR CTX-300GR.
TRICLOR CTX-300GR
Condicions d'us
 
 
LLEGEIXI ATENTAMENT AQUESTES CONDICIONS

Les presents Condicions Generals regularan expressament les relacions sorgides entre Anoia de plastics industrials, carrer frança, 22, Igualada (Barcelona), 08700, Espanya, y amb CIF B61664603, (des d’ara, " Anoia de plastics industrials ") i els tercers (des d’ara, "Usuaris") que es donin d’alta com usuaris i/o adquireixin productes a través de la botiga online del lloc web oficial de Anoia de plastics industrials (http:// www.anoiadeplastics.com , des d’ara la "Botiga").
 
 
2. OBLIGACIONS DE L’USUARI

2.1 L’usuari s’obliga, amb caràcter general, a utilitzar la Botiga, a adquirir els Productes i a utilitzar cadascun dels serveis de la Botiga de forma diligent, de conformitat amb la llei, la moral, l’ordre públic i el disposat en aquestes Condicions Generals, i haurà així mateix abstenir-se d’utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament i gaudi de la Botiga per part dels Usuaris o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets de Anoia de plastics industrials, els seus proveïdors, Usuaris o en general de qualsevol tercer.

 
3. PRODUCTES I PREUS

3.1 Anoia de plastics industrials es reserva el dret a decidir, a cada moment, els Productes que s’ofereixin als Usuaris a través de la Botiga. En particular, Anoia de plastics industrials podrà en qualsevol moment afegir nous Productes als oferts o inclosos en la Botiga, entenent que tret que es disposi altra cosa, tals nous Productes es regiran pel disposat en les presents Condicions Generals. Així mateix, Anoia de plastics industrials es reserva el dret a deixar de prestar o facilitar l’accés i utilització en qualsevol moment i sense previ avís de qualsevol de les diferents classes de Productes que s’ofereixen en la Botiga.

 
3.2 Els Productes inclosos en la Botiga es correspondran de la forma més fidedigna possible que permeti la tecnologia de visualització en web als Productes efectivament oferts. Les característiques dels Productes i els seus preus apareixen en la Botiga. Els preus indicats en la Botiga són en Euros i no inclouen l'IVA, excepte indicació en contrari.

 
4. PROCEDIMENT I FORMA DE PAGAMENT DELS PRODUCTES

4.1 En el termini màxim de vint-i-quatre 24 hores, Anoia de plastics industrials enviarà un correu electrònic a l'Usuari, confirmant-li la compra. Aquest correu electrònic assignarà un codi de referència de la compra, i detallarà les característiques del Producte, el seu preu, les despeses d’enviament i les dades de les diferents opcions per a efectuar el pagament dels Productes a Anoia de plastics industrials.

 
4.2 L'Usuari que adquireixi un producte a través de la Botiga haurà d’efectuar el pagament mitjançant els sistemes de pagament específicament detallats en la Botiga. El contracte es realitzarà en la llengua catalana/espanyola/anglesa.

 
4.3 Anoia de plastics industrials arxivarà els documents electrònics en els quals es formalitzi el contracte, remetent una còpia a l'Usuari una vegada feta la compra.

 
4.4 La confirmació de la comanda enviada per Anoia de plastics industrials no té validesa com factura, solament com comprovant de compra. Anoia de plastics industrials enviarà junt al Producte la factura corresponent al mateix.

 
5. DRET DE DESISTIMENT

5.1 L’Usuari té un dret de desistiment pel qual podrà posar-se en contacte amb Anoia de plastics industrials a través del correu electrònic en la següent direcció: anoiadeplastics@anoiadeplastics.com i desistir de la compra en un termini no superior a set 3 dies hàbils, contats a partir de la recepció del Producte. El Producte haurà d’enviar-se juntament amb la fulla de devolució degudament emplenada i una còpia de l’albarà de lliurament o de la factura, degudament emplenada,, corrent a càrrec de Anoia de plastics industrials el cost directe de devolució del Producte. Aquesta devolució es farà de conformitat amb les instruccions que Anoia de plastics industrials indiqui a l'Usuari en contestació a la seva notificació de l’exercici de desistiment. L’Usuari haurà de retornar el Producte en el termini màxim de set 7 dies des que Anoia de plastics industrials li indiqui la forma de devolució.

 
5.2 El desistiment comporta la devolució de l'import pagat. Per això, el client haurà d’indicar en la fulla de devolució el número i el titular de la targeta de crèdit a la qual Anoia de plastics industrials haurà d’efectuar l’abonament. El termini per a aquest abonament serà l'establert en la Llei.

 
5.3 No podrà exercitar-se el dret de desistiment quan el Producte no es retorni en el seu embalatge original i quan el Producte no estigui en perfecte estat.

 
6. SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT

6.1 Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets, l'Usuari podrà enviar un correu electrònic a la direcció anoiadeplastics@anoiadeplastics.com.

 
7. SERVEI DE LLIURAMENT A DOMICILI

7.1 L’àmbit territorial de les vendes a través de la Botiga és exclusivament per al territori de la Unió Europea, pel que el servei de lliurament solsament serà para aquest territori. Els Productes comprats a través de la Botiga s’enviaran a la direcció de lliurament que e l’Usuari indiqui una vegada comprovat el pagament, sent el termini màxim de lliurament el de trenta 15 dies establert per defecte en la Llei.

 
7.2 El servei de lliurament de Anoia de plastics industrials , es realitza en col·laboració amb diferents operadors logístics de reconegut prestigi. No se servirà en Apartats de Correus ni en hotels o altres adreces no permanents.

 
7.3 El cost de l’enviament no està inclòs en el preu dels Productes. En el moment de l’adquisició del Producte, l'Usuari serà informat del cost exacte de l’enviament.

 
8. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

8.1 L'Usuari reconeix que tots els elements de la Botiga i de cadascun dels Productes, la informació i materials continguts en els mateixos, les marques, l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, i els programes d’ordinador utilitzats en relació amb ells, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de la pròpia Anoia de plastics industrials o de tercers, i que les Condicions Generals no li atribueixen respecte als citats drets de propietat industrial i intel·lectual cap altre dret diferent dels específicament contemplats en les mateixes.

 
8.2 Tret que fos autoritzat per Anoia de plastics industrials o si escau pels tercers titulars dels drets corresponents, o a menys que i això resulti legalment permès, l'Usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, desencadellar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició, o permetre l’accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits en el paràgraf anterior. L'Usuari haurà d’utilitzar els materials, elements i informació a la qual accedeixi a través de la utilització de la Botiga únicament per a les seves pròpies necessitats, obligant-se a no realitzar ni directa ni indirectament una explotació comercial dels materials, elements i informació obtinguts a través dels mateixos.

 
8.3 L'Usuari haurà d’abstenir-se d’eludir o manipular qualsevol dispositius tècnics establerts per Anoia de plastics industrials o per tercers en la Botiga.

 
9. PROTECCIÓ DE DADES

9.1 En compliment de la Llei 15/99 LOPD, l’informem que les seves dades personals i altre informació facilitada mitjançant el formulari d’inscripció, així com la procedent de les transaccions realitzades, serà inclosa i conservada en un fitxer pel seu tractament, propietat de Anoia de plastics industrials mentre no se sol·liciti la seva cancel·lació. El tractament es destinarà al desenvolupament i execució de la venda, l’atenció personalitzada dels productes i serveis que adquireixi i a la millora d’aquesta atenció, així com a la promoció de productes i serveis propis i de terceres empreses vinculades a Anoia de plastics industrials. D’aquesta forma, s’autoritza la remissió, fins i tot a través de mitjans electrònics, per part de les citades entitats, de comunicacions comercials i ofertes i concursos promocionals.
Així mateix, se li informa que les seves dades seran posades a disposició de les empreses de transport i logistica per a les finalitats indicades. Anoia de plastics industrials tractarà aquestes dades amb la màxima confidencialitat sent el destinatari únic i exclusiu dels mateixos, i no efectuant cessions o comunicacions a tercers al marge de les assenyalades per la normativa vigent.
L'usuari autoritza expressament a Anoia de plastics industrials la remissió, fins i tot a través de mitjans electrònics, per part de Anoia de plastics industrials i de les citades entitats, de comunicacions comercials i ofertes i concursos promocionals.
□ sí, accepto.
 
 
9.2 L'Usuari podrà exercir en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, oposició o cancel·lació dirigint-se a Anoia de plastics industrials, Carrer frança, 22, Igualada (Barcelona), 08700, Espanya o mitjançant correu electrònic dirigit a Anoiadeplastics@anoiadeplastics.com, adjuntant còpia del seu N.I.F. o document identificatiu substitutori.

 
9.3 Les respostes marcades amb * en el formulari d'inscripció tenen caràcter obligatori. La seva no contestació impedirà que es pugui realitzar la compra dels productes seleccionats.

 
10. MOTS DE PAS

10.1 Anoia de plastics industrials facilitarà l’ús de mots de pas personals a l’usuari que es registri com a tal en el lloc web. Aquests mots de pas serviran per a l’accés als serveis prestats per mitjà del Lloc Web. L'usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat els mots de pas en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, quants danys o conseqüències de tot tipus es derivin del trencament o revelació del secret. Per raons de seguretat, el mot de pas d’accés telemàtic als serveis vinculats al Lloc Web podrà ser modificat en tot moment per l’usuari. L'Usuari es compromet a notificar a Anoia de plastics industrials de forma immediata qualsevol ús no autoritzat del seu mot de pas, així com l’accés per tercers no autoritzats a la mateixa.

 
11. COOKIES

11.1 Anoia de plastics industrials utilitza cookies amb la finalitat de millorar els seus serveis, facilitar la navegació, mantenir la seguretat, verificar la identitat de l'Usuari, facilitar l’accés a les preferències personals i seguir el seu ús de la Botiga. Les cookies són arxius instal·lats en el disc dur de l’ordinador o bé en la memòria del navegador en la carpeta preconfigurada pel sistema operatiu de l’ordinador de l'Usuari per a identificar-lo.
 
11.2 Si l'Usuari no desitja que s’instal·li en el seu disc dur una cookie, haurà de configurar el seu programa de navegació per Internet per a no rebre-les. Igualment, l'Usuari podrà destruir les cookies lliurement. En cas que l'Usuari decideixi desactivar les cookies, la qualitat i rapidesa del servei poden disminuir i, fins i tot, perdrà l’accés a alguns dels serveis oferts en la Botiga.
 
12. LLEI APLICABLE I FUR
Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia sorgida de la interpretació o execució que poguessin sorgir en relació amb la validesa, interpretació, compliment o resolució del present contracte se sotmetrà a la Jurisdicció i Competència dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Barcelona, amb renúncia al fur que pogués correspondre a l'Usuari, sempre que la legislació aplicable així ho permeti.